بانکداری غیر اینترنتی

با ورود ویروس کرونا و شرایط قرنطینه بالاخره معنی واقعا بانکداری اینترنتی را هم فهمیدیم